Skverer Threatens Rabbi Naftali Rottenberg Because He Opened A Shul 2 Miles From Skver

0202121

Andover Place in Monsey, is 2 miles away from the Skverer “No-Jew Zone”, but that is not stopping the Skverer askanim from attempting to stop Rabbi Naftali Tvi Rottenberg from opening his “kosyan” Shul!

Last Friday night just before shkiyah, someone hung up a poster in the Skverer Bais Midrash that stated that it would be best that Rabbi Rottenberg close his Kosyener Bais Midrash because it is within the perimeter of the Skverer “judenrein” mile ban, even though the shul is two miles away ….. it seems Skver expanded their “No-Jew ban to two miles, without telling anyone….
and it seems that Rabbi Rottenberg is a threat to the Skverrer dynasty! Who knew?

The poster was removed immediately after the “Rabbeinu Tam” Zman, on Motzei Shabbos!

0202122 0202123

 

1 reply
 1. Joe Levin
  Joe Levin says:

  מודעה תמימה שנתלתה לפני שבוע בפאתי העיר מונסי מסעירה בשבוע האחרון את שיכון סקווירא ואת הקהילה החסידית מהגדולות שביהדות ארה”ב.

  המודעה בישרה על “מסיבת לחיים” שמתכננים חסידיו ומעריציו של הרה”צ רבי נפתלי צבי רוטנברג להתגורר בעיר מונסי. הרב רוטנברג המכונה כאדמו”ר מקאסאן מונסי פתח בית מדרש בקצה העיירה והחל להנהיג שם את קהל עדתו.

  אלא שמעברו של הרבי החדש לאזור מרתיח את השכנים משיכון סקווירא הסמוך.

  בחסידות האדוקה והשמרנית מקפידים על התבדלות מכל קשר עם הרחוב והשפעותיו, לא רק זה החילוני אלא גם זה החרדי ולכן ביקשו לעצמם להקים שיכון חסידי מבודד מכל השפעות של מודרניזציה ותרבות המערב (שבחלקה חדרה גם לשולי המגזר החרדי).

  הגעתו של הרבי החדש בסמוך יחסית לשיכון הוותיק גורמת לשבירת המחסום ולחיבור בין סקווירא לשאר הערים החרדיות מה שיוצר מבחינתם בעייה קשה.

  אחרים רואים זאת כפגיעה בהגמוניה של סקווירא וניסיון פלישה לטריטוריה החסידית שבשליטת האדמו”ר מסקווירא שהינו אחד ממנהיגי היהדות החרדית באמריקה מה שמהווה מבחינתם פריצת גדר ופגיעה ברבי הקדוש.

  כך או כך נעשו נסיונות מצד גורמים בכירים בהנהגה הרוחנית של סקווירא לשכנע את הרבי מקאסאן להעתיק את מקום מגוריו ואת בית מדרשו זאת על מנת שלא לפגוע ברגשות חסידי סקווירא אולם הדברים לטענתם נפלו על אוזנים ערלות.

  הרבי הטרי איתן בדעתו להתגורר בסמוך לסקווירא וטוען כי הדבר אינו אמור להפריע לקהילה החסידית הוותיקה.

  לקראת שבת נתלתה מודעה בבית המדרש סקווירא בה התבקש הציבור לשכנע ב”דרכי נועם” את האדמור החדש לעבור ממקום מגוריו בפאתי מונסי.

  אמש (שני) תלו בחסידות כרוז מיוחד מטעם בית הדין של חסידות סקווירא המסביר את יסודות הקמתו של שיכון סקווירא על ידי האדמו”ר זצ”ל ואת המשכתו בהנהגת האדמו”ר הנוכחי תוך תיאור מיליוני הדולרים והממון הרב לצד כוחות הנפש שעלו להם מאחר וביקשו להקים שיכון מבודד מכל השפעות זרות.

  לדברי בית הדין החשש הוא שעם התפשטות הריכוזים החרדים הסמוכים הרי שעיקר מטרתו של הקמת השיכון תהרס חלילה מאחר והוא יהפוך לעוד כמה רחובות בתוך עיר גדולה.

  לפיכך מבקשים בבית הדין מ”אחינו בני ישראל” שלא לרכוש בתים במרחק של עד מייל מהשיכון החסידי על מנת שלא לפגוע בייחודו ובטהרתו כאשר הרמז לבית מדרשו של הרבי הטרי ברור ומובן.

  יצויין עוד כי הדבר גרם למתח ואמש נעדר הרבי מסקווירא משמחת גיסו האדמו”ר מויזניץ מונסי בשל עובדת היות המחותן הרבי מקאסאן.

  חסידיו של האדמו”ר מקאסאן אומרים כי אין מדובר כלל בפגיעה בשיכון הסמוך. לדבריהם: “קודם כל, בית המדרש של הרבי שלנו מרוחק יותר מ-2 מייל מסקווירא כך שגם לפי טענות בית הדין שלהם הדבר מותר ודבר שני אין לנו שום תחרות עימם ואנחנו לא נוגעים בשלהם כמלוא נימה”.

  מנגד אוהדי סקווירא טוענים כי מדובר ביצירת פתח שעלולה להביא לסחף של התקרבות לשיכון הוותיק. “בגלל שהרבי החדש התקנא באחיו האדמו”רים מבורו פארק וויליאמסבורג וביקש לפתוח לעצמו גם ‘רביסטיווע’ אנחנו לא צריכים לסבול”, הם אומרים בכעס.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply