Tel Aviv – Polygamous Cult Uncovered

A religious court in Tel Aviv uncovered a secret cult practicing polygamy recently, when a young bride taken in by the cult reached out to the court for help.

The stranger-than-fiction story began when a young woman, now 20-years old, raised in a non-observant home, began to move towards traditional Jewish observance.

The young woman studied in a seminary and like many of her newly religious peers, was given an “adoptive” family to help her through the transition into religious life and to have a “home base” for regular Shabbat visits. She was warmly received by the couple and their 10 children in what was initially a very constructive arrangement for the young woman.

After roughly six months, however, the husband began making subtle romantic advances towards the girl. As time passed, his appeals became more direct and increasingly assertive.

To the young woman’s surprise, the wife was not only aware of her husband’s attempts to court the girl, she fully supported his efforts.

The couple eventually revealed to the young woman that they are members of a clandestine religious group calling itself the “Complete Jewish Home”.

At the heart of the group’s beliefs is the idea that polygamy, banned by Ashkenazi Jews a millennium ago and ended among Sephardic Jews after the foundation of the State of Israel, is an essential part in the road to “the Redemption of Israel”.

A self-styled “Kabbalist” serving as a spiritual leader within the cult urged the young woman to become the husband’s second wife, telling her that “the root of her soul” is connected “with the root of his soul” and that for her own benefit she must marry him.

Eventually the girl relented to the pressure and in September was wed in a secret ceremony.

Shortly thereafter, however, the bride regretted her decision and shared her story with relatives, who urged her to secure a formal divorce from the man she had been pressured into marrying.

Last week the young woman approached a rabbinic court in Tel Aviv with her story, begging the court to grant her an annulment.

The court, which included rabbis Shlomo Stasman, Eyal Yosef, and Ido Shahar, called in the couple which pressured the young woman into marriage and the two witnesses to the wedding. After a hearing, the judges issued a restraining order on the husband, barring him from harassing the young woman.

Additional orders were placed on him and his wife, preventing them from fleeing the country until a full investigation into the matter is completed.

Among their findings in the case, the court confirmed that the couple in question are indeed affiliated with a sect advocating polygamy. The group’s website, www.Jewishhome.net, advocates in favor of the restoration of polygamy, presenting what it claims are quotes in favor of the practice by prominent rabbis, both past and present.

The judges warned both the couple and the witnesses involved in the wedding of the seriousness of their actions, both in terms of traditional Jewish law and the Israeli criminal code.

After initially attempting to justify his actions and refuse to issue a divorce to the young woman, the husband relented to the court’s demands and agreed to immediately grant her the divorce.

1 reply
 1. Joe Levin
  Joe Levin says:

  לשולחנם של דייני בית הדין בתל אביב הגיע לאחרונה סיפורה המוזר של בחורה צעירה שביקשה להשתחרר מקשר ביגמי עם אדם נשוי ואב לעשרה ילדים המשתייך לקבוצה דתית הדוגלת בריבוי נשים. נשיא בית הדין הרבני הראשון לציון הרב יצחק יוסף פרסם פסק הלכה מיוחד ובו קבע שאסור בתכלית לשאת אישה נוספת בלא היתר בית דין בנסיבות מאוד מיוחדות.

  בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב התייצבה לפני כשבוע בחורה בת 20 מרקע מסורתי אשר בשנים האחרונות התחזקה בקיום מצוות וכיום מנהלת אורח חיים דתי. הצעירה הגיעה לבית הדין בליווי ראש המדרשה בה היא לומדת ושטחה את בקשתה להצילה מעגינות. לדבריה, כמו יתר חברותיה היא הופנתה למשפחה מלווה ותומכת כשאבי המשפחה הוא איש חינוך ואב לעשרה ילדים. היא יצרה קשר קרוב עם שני בני הזוג, שהתה אצלם בשבתות, והרגישה כבת ביתם לכל דבר ועניין.

  לאחר חצי שנה של היכרות, החל אבי המשפחה לחזר אחריה, תחילה בעדינות ולאחר מכן באסרטיביות, וקשר זוגי נוסף החל להירקם כאשר האישה הראשונה תומכת ומעודדת את העניין. בני הזוג הסבירו לבחורה שהם שייכים לקבוצה בשם “הבית היהודי השלם” הדוגלת בריבוי נשים והם רואים בכך “ערך עליון עד כדי קרוב גאולת ישראל”.

  כדי לשכנע את הבחורה הצעירה לקשור את גורלה כאשתו השנייה של הגבר, הם הפגישו אותה מספר פעמים עם ‘מקובל’ מאזור המרכז ששכנע אותה ששורש נשמתה קשור לשורש נשמתו של האיש הנשוי ושלכן “טובתה מחייבת להינשא לו כאשתו השנייה”. מלבד מפגשים עם ‘המקובל’ הרעיף הגבר על העלמה הצעירה שפע מתנות וחיזורים, כאשר אשתו ואם ילדיו מגויסת באופן מלא למבצע ‘הכנסת צרתה לביתה’.

  הפרויקט של האיש ואשתו עלה יפה ובחודש אלול האחרון, באישון לילה ולאחר אמירת סליחות, קידש האיש את העלמה הצעירה בפני שני עדים, באופן פרטי אבל כדת משה וישראל, תוך מגמה שאירוע גדול יותר ייערך לאחר מספר ימים ושהצעירה תעבור להתגורר עמו ועם אשתו.

  לאחר טקס הקידושין נמלכה האישה בדעתה, הבינה כי טעתה וחשפה את הסיפור בפני קרובי משפחתה. קרובי המשפחה שכנעו אותה לסגת מהרעיון של אישה שנייה לאדם נשוי עם עשרה ילדים אך במקביל הסבירו כי נוכח העובדה שהאיש קידש אותה – עליה להסדיר את מעמדה האישי בבית הדין.

  בשבוע שעבר הגיעה הבחורה לבית הדין הרבני והיא הופנתה להרכב הדיינים שכלל את האב”ד הרב שלמה שטסמן, הרב אייל יוסף והרב עידו שחר. בית הדין שמע את הסיפור והחליט לפעול במהירות – תוך שהוא קובע דיון אליו זומנו האיש המקדש, רעייתו ואם ילדיו וכן העדים של טקס הקידושין. בית הדין אף הוציא צווי עיכוב יציאה מהארץ כנגד המעורבים בפרשה ואף צו הגנה אשר אסר על האיש להטריד בכל דרך את ‘אשתו השנייה’.

  בדיון שהתקיים לפני כשבוע התברר שהאיש שייך לקבוצה הדוגלת בריבוי נשים ושאף מפעילה אתר אינטרנט בשם “הבית היהודי השלם” המעודד ריבוי נשים המביא פסקי הלכה התומכים כביכול בפוליגמיה. בית הדין הבהיר לאיש ולעדים את חומרת המעשה מהבחינה ההלכתית ומההיבט הפלילי. תחילה ניסה האיש לשכנע את בית הדין שמעשיו ראויים, אך נוכח עמדתו התקיפה של בית הדין שהסביר לו שיתכן ויש לדון בכפיית גט כיוון שקידש את האישה בתחבולות וברמאות הסכים האיש לגרש את ‘אשתו השנייה’ במקום ולאלתר.

  בעקבות המקרה וגילוי התופעה, פרסם נשיא בתי הדין הרבניים פסק הלכה מיוחד ובו כתב כי “בעת האחרונה נודע לי על על קיומה של קבוצת אנשים, הנתמכים בידי אנשים הנקראים “רבנים” “דיינים” ואף “מקובלים”, המגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ובפרט בתורתו של מרן אאמו”ר [הרב עובדיה יוסף] זצוק”ל, ומפיצים דעה כוזבת שכביכול הותרה הרצועה, ובזמן הזה מותר ואף מצוה על איש הנשוי לאשה כדת משה וישראל, לשאת אשה נוספת.

  “אנשי הקבוצה פונים לאנשים ונשים באמצעות כלי התקשורת השונים, תחת השם “הבית היהודי השלם”, ומשדלים את האנשים לשאת אשה שנייה, ומפתים את הנשים בשפת חלקות להינשא לאיש נשוי, באמרם כי אין בכך כל בושה, ואדרבא זהו מעשה נאצל שמקרב את הגאולה, ומחזק את קדושת עם ישראל, ועוד דברים חמורים שאין להם שורש וענף, והמנוגדים לדעת תורה”.

  נשיא בתי הדין הרבניים הרב יצחק יוסף שיבח את בית הדין הרבני בתל אביב ש”אלמלא התערבותו המהירה, היתה הנערה – שהתפקחה בינתיים – נותרת עגונה, תלויה בחסדיו של האיש שקידשה כדת משה וישראל, ותבע בתוקף במשך כמה חודשים לשאת אותה לאשה”.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply