שנתיים מאסר ומיליון וחצי שקל קנס נגזרו על יוסף יצחק אהרונוב

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ראשון) שנתיים מאסר בפועל וקנס כספי בסך מיליון שקלים וחצי על הרב יוסף יצחק אהרונוב, יו”ר אגודת צעירי חב”ד לשעבר.

נזכיר כי לאחרונה הורשע הרב אהרונוב במסגרת הסדר טיעון בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס.

במהלך הדיון בו הורשעה פנה אהרונוב לשופט ואמר “גם אם חטאתי, לא לביתי עשיתי ולא למען בצע כסף ונהנתנות פעלתי. ישים נא כבוד השופט על כף המאזניים את שנות ההשפלה והכאב. אני מקווה שבית המשפט ידון אותי לכף זכות, ואוכל להמשיך לשרת את עם ישראל בשליחותו של הרבי בדרך הנכונה”.

על פי כתב האישום, אהרונוב שימש בין השנים 2007-1999 ומשמש עד היום יו”ר עמותת “אגודת צעירי חב”ד”, אשר ניזונה מכספי תרומות שנתקבלו מגורמים שונים בארץ ובחו”ל ומתמיכות אשר קיבלה מתקציב המדינה.

אהרונוב שלט בעמותה ובעמותות הקשורות אליה, בפעילותה הפיננסית, בעובדיה, בתיעוד ורישום פעילותה הכספית, ולרוב פעל באמצעות אחרים אשר ביצעו הוראות ומטלות אשר הטיל עליהם.

במסגרת שליטתו המוחלטת והבלעדית בעמותה ועל מנת לקבל כספים במרמה בהיקף של מיליוני שקלים, ניהל אהרונוב את פעילותה הפיננסית של עמותת צעירי חב”ד בשני מישורים: האחת גלויה לכל והשנייה נסתרת מעיני החשב ורואה החשבון של העמותה ונסתרת מרשם העמותות ורשויות המדינה.

אהרונוב קיבל במרמה כספי תרומות שיועדו לחב”ד על ידי כך שפתח חשבון בנק פרטי בבעלותו על שם “חב”ד צ’רנוביל צ’ילדרן” והורה לתורמים מחו”ל להעביר לחשבון הנ”ל כספים. בהמשך הורה אהרונוב להנהלת החשבונות של העמותה לא לרשום את מלוא התרומות אשר הועברו לאותו חשבון וכן לרשום תרומות שנתקבלו – כהלוואות.

עוד נטען כי אהרונוב נטל לעצמו שכר חודשי מהעמותה למרות שלא היה רשאי לכך בהיותו חבר בוועד העמותה, הורה להנהלת החשבונות לא לרשום בספרי העמותה כי שולם לו שכר חודשי והצהיר בפני הרשויות שאינו מקבל שכר מהעמותה. עוד הורה אהרונוב על רישום מוטעה של הוצאות השכר אשר שולמו לעובדים בעמותה.

כתוצאה מפעולותיו קיבל אהרונוב כ-3.5 מיליון ש”ח והעלים הכנסות נוספות, וכן סייע לעובדי העמותה להעלים הכנסות ולקבל תמיכות ממשרד החינוך שלא כחוק.

2 replies
 1. Joe Levin
  Joe Levin says:

  כשבועיים לאחר שהורשע בהסדר טיעון בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס ועבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 24 חודשי מאסר על יו”ר אגודת צעירי חב”ד יוסף יצחק אהרונוב.

  על פי גזר הדין שניתן היום (ראשון), אהרונוב ירצה עשרים וארבעה חודשי מאסר בפועל, בניכוי 16 ימי מעצרו. בנוסף 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, מיום שחרורו ממאסר, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור איזו מהעבירות בהן הורשע, או כל עבירה כלכלית דומה. הוא יחל לרצות את מאסרו ב-1.2.2016.

  בנוסף נקנס אהרונוב בסך 1,500,000 שקלים. כשהקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, בסך 150,000 שקלים כל אחד, או שלושה חודשי מאסר בגין כל תשלום ותשלום. התשלום הראשון ישולם, לא יאוחר מעוד כשלשה חודשים, תאריך כניסתו לכלא, ויתרת התשלומים עד ולא יאוחר, מה-1 לכל חודש לאחר מכן.

  בגזר הדין תקף השופט ירון לוי בחומרה את אהרונוב כשהוא כותב כי “במעשי הנאשם מצבור מאפייני חומרה: הנאשם ניצל באופן ציני ושיטתי, משך שנים, את רצונם הטוב של תורמים, ותוך הצגת מצג כוזב לפיו, כספי התרומות יופקדו בחשבון בנק של צא”ח או של עמותת צ’רנוביל בארץ כשבפועל הועברו כספים אלה, בסך כ-3.5 מיליון שקלים, לחשבון בנק פרטי בבעלות הנאשם”.

  השופט מוסיף, “הנאשם קיבל, משך כ-6 שנים, כ-1.7 מיליון שקלים כשכר, שלא היה רשאי לקבלו, הנאשם נהנה מהכנסות מריבית בסכום של כ-689,000 שקלים, בהתבסס על הצהרות כזב; הנאשם סייע לעובדי צא”ח להעלים הכנסות, בסך כולל של כ-5 מיליון שקלים, ולעמותת יודאיקה להקטין את הכנסתה החייבת, בסך של כ-900,000 שקלים. הנאשם גרם לצא”ח לקבל במרמה תמיכות ממשרד החינוך, בסך כולל של כ-17 מיליון שקלים”.

  עוד כותב השופט כי “בולט לעין, משקלם המשמעותי של מאפייני חומרה אלה, המתבטאים בהיקף הגבוה של סכומי המרמה, התמשכות העבירות, על פני תקופה של כ-8 שנים, במרכזיות הנאשם בפעילות העבריינית, שחטא והחטיא, תוך ניצול שליטתו בצא”ח ובפעילותה הפיננסית, ותוך שפעל בדרכי תחבולה ומרמה מתוחכמות ומגוונות. בכל אלה יש כדי ללמד אף על מידה לא מבוטלת של עזות מצח, והעדר חשש מאימת הדין”.

  השופט אף מאשים את אהרונוב כי “מעבר לפגיעתם הרעה של מעשי הנאשם בציבור הרחב, בתפקוד הכלכלי התקין של המשק, ובכרסום בערכים החשובים של גביית מס אמת, ונשיאה שוויונית בנטל, פגע הנאשם במעשיו, אף בשמה הטוב של חב”ד ובאמון הציבור בה”.

  למרות זאת כותב השופט כי “מנגד, לא ניתן להתעלם ממשקלם המצטבר של מכלול שיקולי הקולא בעניינו של הנאשם, בראש וראשונה, חלוף הזמן והשיהוי בהגשת כתב האישום, שאינם רובצים לפתחו של הנאשם, ובגינם נגרם לו עינוי דין משמעותי, באופן המצדיק הקלה מממשית בעונש”

  “עוד יש ליתן משקל ממשי לקולא, לנטילת האחריות של הנאשם בהזדמנות הראשונה; להסרת המחדלים, שמעבר להטבת הנזק, יש בה ביטוי לחרטה כנה; לעברו הנקי של הנאשם, על רקע גילו; להשלכות הרשעת הנאשם, על כל מישורי חייו; לחסכון המשמעותי במשאבים שהמדינה הייתה צריכה להקדיש לניהול התיק, וכן לחסכון הזמן השיפוטי. אין ספק, שתרומת הנאשם לחברה ולקהילה – כפי שעולה מדברי הסנגור, מאסופת המסמכים, ואף מדברו האחרון של הנאשם – משמעותית וראויה להערכה”.

  “עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שכתוצאה מחלק ממעשיו הלא חוקיים, הפיק הנאשם טובות הנאה אישיות, למשל, באמצעות המשכורות שמשך, ובאמצעות ההכנסות מריבית, שלא כדין. אף ביחס למעשי הצדקה שעשה הנאשם, הרי שמדובר, חלקית לפחות, במוסר כפול. לא ניתן לקבל מצד אחד, שליחת יד בכספי הציבור, ומצד שני, עשיית צדקה עם נזקקים, שלא ניתן לשלול, שחלקה לפחות, מתוך גזל כספי הציבור”.

 2. Joe Levin
  Joe Levin says:

  במשך 8 שנים, יו”ר עמותת צעירי חב”ד, יוסף אהרונוב, ניצל את מעמדו כמי שאחראי על כספי התרומות, הציג מצג-שווא בפני התורמים כאילו כספם מגיע לתרומות, אך בפועל הפקיד לחשבון בנק פרטי בבעלותו כ-3.5 מיליון שקל מכספי התורמים, ובמקביל משך שכר בהיקף של כ-1.7 מיליון שקל, אשר לא היה זכאי לו. ב-1 בפברואר 2016 הוא ייכנס למאסר מאחורי סורג ובריח בעקבות מעשים אלה.

  בית המשפט המחוזי בתל-אביב גזר 24 חודשי מאסר בפועל (בניכוי 16 ימי המעצר שריצה), 12 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 1.5 מיליון שקל על יוסף אהרונוב, המשמש כיו”ר עמותת צעירי חב”ד, ואשר הורשע, על יסוד הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד ושימוש במירמה, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס, בהיקף של מיליוני שקלים.

  “הנאשם ניצל באופן ציני ושיטתי, משך שנים, את רצונם הטוב של תורמים, ותוך הצגת מצג כוזב – לפיו כספי התרומות יופקדו בחשבון בנק של צא”ח (עמותת צעירי חב”ד, א’ ל”ו) או של עמותת צ’רנוביל בארץ – כשבפועל הועברו כספים אלה, בסך כ-3.5 מיליון שקל, לחשבון בנק פרטי בבעלות הנאשם;

  “הנאשם קיבל, משך כ-6 שנים, כ-1.7 מיליון שקל כשכר, שלא היה רשאי לקבלו; הנאשם נהנה מהכנסות מריבית בסכום של כ-689,000 שקל, בהתבסס על הצהרות כזב; הנאשם סייע לעובדי צא”ח להעלים הכנסות, בסך כולל של כ-5 מיליון שקל, ולעמותת יודאיקה להקטין את הכנסתה החייבת, בסך של כ-900,000 שקל; הנאשם גרם לצא”ח לקבל במירמה תמיכות ממשרד החינוך, בסך כולל של כ-17 מיליון שקל”, כתב השופט ירון לוי בגזר הדין.

  אהרונוב שימש בשנים 1999-2007, ומשמש עד היום, כיו”ר עמותת צעירי חב”ד, שהוקמה במסגרת חסידות חב”ד. בנוסף, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום כיהן אהרונוב כיו”ר שתי עמותות נוספות, הקשורות לה – “מרכז לילדי צ’רנוביל” ו”האגודה לעידוד משפחות הגיבורים”.

  אהרונוב שלא בפעילותה הפיננסית, בעובדיה, בתיעוד ורישום פעילותה הכספית של עמותת צעירי חב”ד, כאשר לרוב פעל באמצעות אחרים שביצעו את הוראותיו.

  על-פי האישום שהוגש נגד אהרונוב, פעילות העמותה נוהלה בשני מישורים: המישור גלוי – הפעילות נוהלה ב-8 חשבונות בנק רשמיים; והמישור הסמוי – הפעילות הוסתרה מעיני רשויות המדינה, לרבות רשם העמותות, החשב ורואה החשבון של העמותה, ונוהלה על-ידי אהרונוב, באמצעות שני חשבונות בנק. האחד – חשבון על שם “האגודה לעידוד משפחות הגיבורים”, והשני – חשבון פרטי בבעלות אהרונוב על שם “חב”ד צ’רנוביל צ’ילדרן”, שבו הופקדו תרומות שיועדו לעמותת צעירי חב”ד.

  כתב האישום בו הודה אהרונוב במסגרת עסקת הטיעון, כולל 4 אישומים, ובהם אישום לפיו בשנים 2002-2006 גייסה עמותת ילדי צ’רנוביל בארה”ב, כספי תרומות שיועדו לפרויקט צ’רנוביל, שריכזה עמותת צעירי חב”ד, בהיקף של מיליוני דולרים, כאשר אהרונוב הציג מצג כוזב בפני חשב העמותה בארה”ב, לפיו חשבון צ’רנוביל, אליו יש להעביר את התרומות, הוא חשבון הבנק של צעירי חב”ד, או של עמותת צ’רנוביל בארץ, בעוד שבפועל היה חשבון פרטי בבעלות הנאשם. בהסתמך על המצג הכוזב, העבירה העמותה בארה”ב לחשבון צ’רנוביל, בין השנים 2002-2006, תרומות בסך כולל של 3,547,879 שקל.

  על-פי אישום נוסף, אהרונוב ביצע רישומים כוזבים במערכת החשבונות של עמותת צעירי חב”ד, וכן הורה לחשבי ומנהלי החשבונות בעמותה לבצע רישומים כוזבים במערכת החשבונות שלה ושל יודאיקה.

  על-פי אישום נוסף בו הורשע אהרונוב, בין היתר, הצהיר במירמה, בשנים 1999-2002 ו-2004, כי בהיותו חבר בעמותה אינו מקבל שכר, בעוד שבפועל קיבל שכר – הכנסותיו מצעירי חב”ד ומריבית הגיעו לסך של למעלה מ-2.4 מיליון שקל, עליהם לא דווח לפקיד השומה, מתוך כוונה להתחמק ממס.

  לפני כ-5 שנים, עם פתיחת החקירה, החלו מגעים בין אהרונוב ורשות המסים, באמצעות עורכי הדין קובי גולדמן ואורי גולדמן, בעניין השומות האזרחיות שהוצאו לו ולעמותה. המגעים נוהלו מאז באופן רציף מול פקיד שומה ירושלים והבשילו לכדי הסדר אזרחי, שסלל את הדרך להסדר הטיעון במישור הפלילי.

  כתב האישום המתוקן שהוגש והסדר הטיעון התאפשרו, בין היתר, בעקבות תשלום מס של 2.5 מיליון שקל עליו הוסכם במסגרת ההסדר האזרחי מול רשות המסים.

  במסגרת הסדר הטיעון עתרו הצדדים, במשותף, להשית על אהרונוב 24 חודשי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי ימי המעצר, מאסר מותנה, וקנס בסך 1.5 מיליון שקל, שישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים – והשופט ירון לוי בחר לאמץ את בקשת הצדדים.

  השופט ציין כי השיקולים להחמיר עם אהרונוב מתבטאים, בין היתר, “בהיקף הגבוה של סכומי המירמה, התמשכות העבירות, על פני תקופה של כ-8 שנים, במרכזיות הנאשם בפעילות העבריינית, שחטא והחטיא, תוך ניצול שליטתו בצא”ח ובפעילותה הפיננסית, ותוך שפעל בדרכי תחבולה ומירמה מתוחכמות ומגוונות. בכל אלה יש כדי ללמד אף על מידה לא מבוטלת של עזות-מצח והיעדר חשש מאימת הדין”.

  עוד הוסיף כי “מעבר לפגיעתם הרעה של מעשי הנאשם בציבור הרחב, בתפקוד הכלכלי התקין של המשק, ובכרסום בערכים החשובים של גביית מס אמת, ונשיאה שוויונית בנטל, פגע הנאשם במעשיו אף בשמה הטוב של חב”ד ובאמון הציבור בה”.

  ואולם מנגד, צוין כי לא ניתן להתעלם מהשיקולים להקל עם אהרונוב, ובהם חלוף הזמן והשיהוי בהגשת כתב האישום, שבגינם נגרם לו עינוי דין משמעותי;
  נטילת האחריות של הנאשם בהזדמנות הראשונה; הסרת המחדלים על ידו; עברו הנקי ועוד.

  “אין ספק כי תרומת הנאשם לחברה ולקהילה משמעותית וראויה להערכה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שכתוצאה מחלק ממעשיו הלא חוקיים הפיק הנאשם טובות הנאה אישיות, למשל באמצעות המשכורות שמשך ובאמצעות ההכנסות מריבית שלא כדין”, ציין השופט, והוסיף כי “אף ביחס למעשי הצדקה שעשה הנאשם, הרי שמדובר, חלקית לפחות, במוסר כפול. לא ניתן לקבל מצד אחד שליחת יד בכספי הציבור, ומצד שני עשיית צדקה עם נזקקים, שלא ניתן לשלול שחלקה לפחות מתוך גזל כספי הציבור”.

  השופט אף ציין כי אלמלא הסדר הטיעון, היה אהרונוב עומד בפני עונש חמור יותר. “משקל מכלול היבטי החומרה,בעניינו של הנאשם, כפי שפורטו בהרחבה לעיל, מצדיק ענישה מכבידה ומשמעותית. אלמלא הסדר הטיעון, קרוב לוודאי שהעונש שהיה נגזר על הנאשם היה חמור מהעונש המוצע במסגרת הסדר הטיעון”, כתב.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply